تأثیر پرتوهای ثانویه و محاسبه توزیع دز در کربن تراپی تومور ملانومای چشمی با استفاده از کد FLUKA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1029-INC (R2)
نویسندگان
1مهندسی هسته ای دانشکده مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
2گروه مهندسی مهندسی هسته ای، دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
سرطان ملانوما چشمی یکی از سرطان‌های نادر است که تاکنون روش‌های مختلفی برای درمان آن به کار گرفته‌شده است. در میان این روش‌ها، کربن درمانی به دلیل واگذاری بیشترین انرژی پرتو در قله براگ و داشتن برد کوتاه، بر سایر روش‌ها برتری دارد. بااین‌وجود به دلیل برهمکنش‌های هسته‌ای پروتون باهدف، ذرات ثانویه مانند نوترون تولید می‌شوند. لذا در این پژوهش قصد داریم توزیع دز و تأثیر پرتوهای ثانویه در کربن تراپی در تومور و بافت سالم اطراف آن را در کربن تراپی ملانوما محاسبه کنیم. برای این منظور از یون‌های کربن 12 با محدوده انرژی Mev/u 43 تا MeV/u 78 به‌عنوان چشمه و از یک فانتوم چشم به همراه تومور ملانوما که توسط ابزار مونت‌کارلو فلوکا شبیه‌سازی‌شده، استفاده می‌کنیم. ذرات ثانویه تولید شده توسط کربن 12 ایجاد دنباله ای در اطراف قله براگ می کنند که این دنباله در پروتون مشاهده نشده است و بیشترین تأثیر در دنباله مربوط به دز ذره (آلفا) می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات