بررسی خواص ساختاری، مکانیکی و ترموفیزیکی سوخت‌های اکسید اکتنیدی در نیروگاه‌های برق هسته‌ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1028-INC (R1)
نویسندگان
1گروه فیزیک،دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران،بابلسر
2گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، صندوق پستی :416-47415، بابلسر
چکیده
خواص ترموفیزیکی و مکانیکی ترکیبات اکسیدهای اکتنید (AO2) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالیِ محاسبات اولیه در چارچوب تقریب شیب تعمیم یافته مورد مطالعه قرار گرفته است. ثابت‌های شبکۀ محاسبه شدۀ اکسیدهای اکتنید با اطلاعات تجربی موجود در توافق هستند. ثابت‌های کشسانی محاسبه شده نشان می‌دهند که تمام ترکیبات اکسیدهای اکتنید در پایداری مکانیکی قرار دارند. مدول برشی، مدول یانگ، نسبت پواسون، و نسبت B/G و فاکتور ناهمسانگردی نیز محاسبه شدند. در نهایت، دمای دبای، دمای ذوب و رسانندگی گرمایی پیش‌یابی شدند. . پیش‌یابی خواص ترموفیزیکی، مکانیکی و کشسانی مواد هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مسائل در علوم مواد و مهندسی هسته‌ای به منظور ارزیابی عملکرد سوخت‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. هدف در این کار، بررسی خواص دینامیکی، مکانیکی و ترمودینامیکیِ سوخت های توریمی با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی و نظریۀ اختلالی تابعی چگالی در چارچوب شبه پتانسیل‌های موج بهبود یافتۀ تصویر شده می‌باشد. روش تنش – کنش جهت محاسبۀ ضرایب الاستیک به کار گرفته می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات