تاثیر آزمون صحت ولتاژ در برنامه کنترل کیفی سی تی اسکن بر پرتوگیری ارگان ها در کودکان یک تا پنج سال

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1024-INC (R5)
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکز، گروه مهندسی هسته ای-مهندسی پرتوپزشکی
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، گروه مهندسی پزشکی
3دانشگاه محقق اردبیلی،گروه مهندسی برق
چکیده
فاکتور تیوب ولتاژ، شدت پرتو ایکس را مشخص می نماید و ارتباط مستقیمی با میزان دوز دریافتی دارد که عدم صحت ولتاژ باعث افزایش پرتوگیری و کاهش کیفیت تصویر می‌شود. یکی از فاکتورهای مهم در کاهش دوز تابشی، کالیبراسیون و کنترل کیفی و اطمینان از کیفیت و نحوه عملکرد دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن است. در این مطالعه دوز دریافتی بیماران در ولتاژ کاری و ولتاژ با خطاهای تلرانس منفی، معیار پذیرش، اصلاح و تعلیق محاسبه گردید و مشاهده شد که دوز دریافتی بیماران در صورت عدم صحت ولتاژ بالا م باشد. در خطاهایی با تلرانس منفی کیفیت تصاویر تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به طورکلی می‌توان هدف برنامه‌های کنترل کیفی را افزایش کیفیت تصاویر، کاهش تکرار آزمون‌های پرتو شناسی، کاهش دوز پرتو دریافتی بیمار، کاهش دوز پرتو دریافتی پرسنل، کاهش میزان استهلاک دستگاه‌های تصویر برداری، و بهبود کیفیت تصاویر پرتوشناسی دانست. بنابراین باید برنامه کنترل کیفی به دقت و در بازه زمانی کوتاه‌تر انجام شود.
کلیدواژه ها
موضوعات